Členění kliniky

Ambulantní část

V přízemní části kliniky (část „J1") je vchod ústící do vstupní haly s přijímací recepcí zajišťující evidenci nemocných, příjem k hospitalizaci a zajištění ambulantního vyšetření.

Ze vstupní haly je bezprostřední přístup do všeobecně interní ambulance (příjem k hospitalizaci nebo konziliární ambulantní vyšetření nemocných s onemocněním interního charakteru).

V levé části chodbového traktu jsou rozmístěny specializované ambulance:

 • Poradny - nefrologická, transplantační a pro chronickou ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD) zajišťují komplexní ambulantní péči o pacienty s onemocněním ledvin, nemocných připravovaných k hemodialyzační léčbě, pacientů zařazených do CAPD a nemocných po transplantaci ledvin.
 • Revmatologická poradna zajišťuje péči nemocným s onemocněním pohybového aparátu a chorobami kostního systému.
 • Endokrinologická poradna zajišťuje komplexní ambulantní péči pro nemocné s celým spektrem poruch žláz s vnitřní sekrecí.
 • Diabetologické poradny zajišťující péči o nemocné s diabetem, včetně poradny pro těhotné, poradny pro léčbu inzulínovou pumpou a podiatrické poradny.
 • Poradna zaměřená na problematiku dyslipidémií a předčasné aterosklerózy je určena pro nemocné se závažnými poruchami lipidového spektra.

V ambulantní části kliniky je umístěno EKG pracoviště a denní stacionář, sloužící ambulantnímu podávání infuzní léčby (biologická a vazodilatační léčba).

Součástí přízemního traktu kliniky je posluchárna kliniky, sloužící přednáškové a seminární výuce studentů LF UP a schůzkám klinického kolektivu.

V suterénním podlaží kliniky jsou umístěny:

 • Ultrazvukové pracoviště kliniky, zajišťující vyšetření orgánů dutiny břišní, štítné žlázy a příštítných tělísek, vyšetření srdce (echokardiografie), cévního systému a ledvin, včetně stavů po transplantaci ledviny. Na tomto pracovišti jsou prováděny i punkce orgánů (játra, uzliny, ledviny, štítná žláza, atd.) a diagnostická nebo evakuační punkce výpotků.
 • Osteodenzitometrické pracoviště zajišťující ambulantní vyšetření stavu mineralizace kostní tkáně (DXA), slouží lékařům různých oborů v rozsáhlém regionu.
 • Edukační místnost, kde probíhá komplexní edukace nemocných s diabetem.
 • Zbývající prostory vyplňují administrativní místnosti, pracovna správce počítačové sítě, opravna dialyzační techniky, šatny personálu a studentů a sklady materiálu. 

Lůžková část

V prvním podlaží kliniky (část „J1") je umístěno:

 • Všeobecně interní lůžkové oddělení - 39A (14 lůžek) zajišťující diferenciální diagnostiku a léčbu pacientů s interními chorobami a oddělení revmatologie - 39R (11 lůžek), které je specializované na diagnostiku a léčbu revmatologických chorob. Součástí oddělení jsou 2 pracovny sester a 2 pracovny lékařů.
 • V okrajové části tohoto traktu je stážovací místnost vybavená kompletní výpočetní a audiovizuální technikou, napojenou na informační síť kliniky a nemocnice.

Ve druhém poschodí kliniky (část „J1") je umístěno:

 • Oddělení diabetologie a endokrinologie - 39B (12 lůžek), zaměřené na komplexní péči o nemocné s diabetem a endokrinními chorobami. K oddělení patří pracovna sester a pracovna lékařů.
 • Oddělení  nefrologie - 39C (13 lůžek), sloužící k hospitalizaci nemocných s chorobami ledvin, včetně dialyzovaných nemocných a nemocných zařazovaných do transplantačního programu a po transplantaci ledviny. K oddělení patří pracovna sester a pracovna lékařů.
 • V další části poschodí je umístěn sekretariát kliniky včetně pracovny přednosty kliniky a jeho zástupce pro léčebnou péči.

HEMODIALÝZA

V části kliniky s vchodem „J2" opatřené vlastním výtahem jsou v přízemí a v 1. poschodí umístěny dva hemodialyzační sály (celkem 18 lůžek) s pracovnami sester, lékařů a čekárnami nemocných. Více se dozvíte přímo na stránce Hemodialyzačního střediska.

V suterénu je umístěna přípravna vody a sklady spotřebního materiálu.

Ve 2. poschodí tohoto traktu kliniky je umístěna jednotka intenzivní péče (JIP) - 39D, zajišťující péči nemocným se závažnými stavy, včetně nemocných s ohrožením životních funkcí, tvořená šestilůžkovým sálem, pracovnou sester a dvěma pracovnami lékařů. Nachází se zde i funkční laboratoř, kde jsou prováděna ultrazvuková vyšetření cév, stanovení tuhosti cévní stěny a vyšetření variability srdeční frekvence.